Edukira joan

Webgunearen titulo eta logoa

Mostrar/ocultar men� principal de navegaci�n [eu]

Barruko horrien irudia

Lasarte

DPA ListadoProcesos

DPA VisualizarProcesos

Denbora baterako DPA VisualizarProcesos ez dago erabilgarri.

DPA ProcesosDestacados

Aplikazio habiaratuak

DLYFormulario

LASARTE-ORIAko UDAKO TXOKOAK

LASARTE-ORIAko UDAKO TXOKOAK

"Ongi etorri Lasarte-Orian egingo diren UDAKO TXOKOETAKO Izen emate orrira . Edozein zalantza edukiz gero, jar zaitez kontaktuan gurekin udakotxokoak@gmail.com korreo helbidean."
"Bienvenidos al formulario de inscripción para las colonias de verano UDAKO TXOKOAK que se llevará a cabo en Lasarte-Oria. En caso de cualquier duda, póngase en contacto con nosotros mediante este email udakotxokoak@gmail.com"

EGINDAKO IKASMAILA -  Curso realizado *

GURASO EDO TUTOREAREN DATUAK - Datos del padre, madre o tutor

 *

MATRIKULAZIO DATUAK/ Datos de matriculación

TXANDAK/Turnos

MATRIKULAZIO MOTA/ Tipo de matrícula

 

HAUR HEZKUNTZA/ Educación Infantil

LEHEN HEZKUNTZA/ Educación Primaria (ABONATUAK Kiroldegia/Polideportivo)

HOBARIAK/ Bonificaciones

 

 

HOBARIAK-GLL "Gizarte Larrialdietarako Laguntza" (hurrengo hobariekin metaezina)/ Bonificaciones-AES "Ayuda de Emergencia Social" (no acumulables con la bonificación posterior)
- Zergapekoek zerbitzu horietan salbuespena edo hobaria izateko eskubidea galdu egingo dute baldin eta hilabete batean justifikatu gabeko % 25 asistentzia falta baino gehiago izaten badituzte, kasu horretan dagokien tasa ordaindu beharko baitute. - Perderán el derecho a bonificación o exención en estos servicios aquellos contribuyentes que presenten más de un 25% de faltas de asistencia en un mes sin justificar, en cuyo caso deberán abonar la tasa correspondiente.

HOBARIDUNAREN IZEN-ABIZENAK/ Nombre y Apellidos del/la bonificado/a

HOBARIDUNAREN NAN ZENBAKIA/Dni del/la bonificado/a

BESTE HOBARIAK/Otras bonificaciones

 

 

PARTE HARTZAILE KOPURUAREN ARABERAKO HOBARIAK (Aurreko hobariarekin metaezina) / Bonificación según el número de participantes (No acumulable con la bonificación anterior)
- Unitate familiarraren PFEZren deklarazioari dagozkionetarako, zerga oinarriak ez gainditzea Efektu Multipleko Errentaren Indikadore Publikoaren (EMEIP) urteko zenbatekoa lau halakoan(< 30.119,04) -Que la base imponible, a efectos de la declaración del IRPF de la Unidad familiar, no supere en cuatro veces el importe anual del Indicador Público de Renta de efectos múltiples (IPREM) (< 30.119,04 €).

HOBARIEN OHARRA/ Nota para bonificaciones
Hobariaz baliatzekotan, matrikula egintzat jotzeko derrigorrezkoa da 2019ko errenta aitorpenaren dokumentua bertan atxikitzea / En caso de solicitar bonificación, para formalizar la matrícula es indispensable adjuntar el documento de la declaración de la renta de 2019 en este formulario

PFEZ-ren DEKLARAZIOKO KOPIA/Copia de la declaración de IRPF

ORDAINKETARAKO KONTUA /Cuenta de pago
- Zerbitzua erabiltzeko baimena emango dion lizentzia eskuratu ahal izateko, ezinbesteko baldintza izango da Udaleko Hazienda honekin zorrik ez izatea, honen baliabide lokalak osatzen dituzten kontzeptuetariko ezeinetan. Matrikulazioa egintzat joko da matrikula-fitxa betetzearekin batera. Ordaintzeko era: matrikula osoa pagamendu bakarrean ordainduko da. Kuota Udalak zuzenean igorriko du. Udako Txokoak zerbitzuaz gozatzeko, ezinbestekoa izango da ordainketa egina egotea. INFORMAZIO GEHIAGO: Udako Txokoak zerbitzuaren ordainketarako arauak, Udaleko Ordenantza Fiskaletan daude, udaleko web-orrian. http://www.lasarte-oria.eus/eu/ordenantza-fiskalak.
-Será condición inexcusable para poder obtener licencia que le autorice a utilizar el disfrute del servicio, no ser deudor(a) de esta Hacienda Municipal por ninguno de los conceptos que integran sus recursos locales. Se considera realizada una matriculación cuando se ha formalizado la ficha de matrícula. Forma de Pago: la totalidad de la matrícula se abonará en un pago único. La cuota será girada directamente por el Ayuntamiento. Para poder disfrutar del servicio de Udako Txokoak, es obligatorio que el pago se haya efectuado correctamente. MÁS INFORMACIÓN: Las reglas de pagos para el servicio de Udako Txokoak se encuentran en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento, en la página web del mismo. http://www.lasarte-oria.eus/es/ordenanzas-fiscales.
 

Ordenantza Fiskalak